Energiatekniikka

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee Suomen energiahuollon pääperiaatteet. Hän tuntee tavanomaiset koneiden ja laitteiden rakenteen ja toimintaperiaatteet ja hallitsee niiden teho- ja energialaskelmat. Opiskelija osaa koota hakemansa tiedon asiatyyliseksi raportiksi sekä esiintyä vakuuttavasti ammattialansa edellyttämissä tilanteissa.

Tavoitteet: Tavallisimmat energiamuodot ja niiden muuttamisessa käytettävät laitteistot. Laskuharjoituksissa opitaan yleiset teho- ja energialaskelmat. Teollisuudessa käytettävät pumput sekä niiden tehon ja energian tarpeen laskelmat. Energian tuotantoon liittyvät tärkeimmät periaatteet. Putkistojen rakenne ja laitteistot sekä neste- ja kaasuvirtausten periaatteet. Opiskelija ymmärtää energiatehokkuuteen ja primäärienergian kulutukseen liittyvät periaatteet. Esiintymisvalmiudet. Raportointi ja asiatyylinen kirjoittaminen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu 1.5. - 24.8.2019.
Kaikki opintoihin liittyvä materiaali ja ohjeistus jaetaan verkkomateriaalina Moodlessa. Itsenäinen opiskelu opintomonisteen ja Moodlessa olevan materiaalin avulla. Opintojakson suoritukseen kuuluu arvioitavia tehtäviä (tutkimustehtävä, oppimistehtävät ja pistetehtävät), jotka palautetaan opintojakson aikana Moodlen palautuslaatikoihin. Tehtävien kokonaismäärä on 16 ja niistä 6 palautetaan kesäkuun palautusaikoina. Heinä- ja elokuussa palautetaan kumpanakin 5 työtä.

Tutkimustehtävässä tehdään kaksi osaa. Opintojakson ensimmäisenä palautettavana työnä on tutkimustehtävään liittyvä kirjallinen raportti, joka arvioidaan sekä viestinnän että energiateknisen sisällön osalta. Kirjallisesta arvioinnista annetaan palaute Moodlessa. Tutkimustehtävän toinen osa on videoitu esitelmä, joka palautetaan ohjeen mukaisesti Moodleen.
Oppimistehtävät ovat kirjallisuusselvityksiä, joista laaditaan ohjeen mukainen raportti joka palautetaan Moodleen.
Pistetehtävät ovat opintojakson aiheisiin liittyviä laskutehtäviä, jotka myös palautetaan ohjeen mukaisesti.

Tehtävillä on opintojakson aikana 4 määriteltyä palautusaikaa. Palautusajat ovat sitovia ja ne on määritelty opintojen etenemisen varmistamiseksi.
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Veli-Matti Mäkelä
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 24.08.2019