Esiinny venäjäksi

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija osaa antaa tehokkaita esityksiä ammatillisiin tarkoituksiin.
Students will be able to give effective different presentations for professional purposes.
Sisältö:
Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä.
Kurssi koostuu 6 aiheesta:
1. Työhaku ja CV
2. Oman alan tilaisuudessa tai foorumilla
3. Työpaikalla
4. Esitys yrityksestäsi
5. Yrityksen tuote tai palvelu
6. Yrityksen mainos sijoittajille
Lähtötaso: B1.1 Tavoitetaso: B2

The course consists of 6 topics:
1. Job Search and CV
2. In your field forum or meeting
3. At working place
4. A presentation about your company
5. Company’s product or service
6. Company advertisement for investors
Entry level: B1.1 Target level: B2

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkkojaksona yhden periodin aikana. Itsenäistä työskentelyä arviolta 70 tuntia. Ajankäytön hallinta ja määräaikojen noudattaminen on tärkeää. Jatkuva arviointi verkkotehtävien perusteella. Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa. Opiskelijalla pitää olla youtube/kanava tai vastaava pilvialue.
This is the on-line self-study course for one period. Independent work is estimated for 70 hours. Time management and adherence of deadlines are important. Continuous assessment based on online tasks. Moodle learning platform is used in the course. Student has to have youtube channel or his/her cloud area.
Materiaali:
Opettajan jakama materiaali Moodlessa
Material is provided by the teacher in Moodle.

Aikaisemmat opinnot: Lukion pitkän venäjän opinnot tai vastaavat taidotHigh school long course in Russian or equivalent skills
Opettaja(t): Natalia Bagrova
Email: natalia.bagrova@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 03.06.2019
TÄYNNÄ