Etiikka ja yritystoiminta

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdytään etiikkaan ja sen soveltamiseen yritystoiminnassa.

Tavoitteet: Sisältöalueita ovat mm. etiikan lähtökohdat, eettinen herkkyys, moraalikoodit ja hyveet.

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojaksoon sisältyy luentovideoita, oppimista palvelevia lyhyitä monivalintatenttejä, osallistuminen yhteen ryhmäkeskusteluun verkossa sekä lopputehtävänä lyhyt sisältöä käytäntöön peilaava essee.

Arviointi: 

Arviointi 1-5

Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä aiempia etiikan, filosofian tai liiketalouden opintoja.
Opettaja(t): VTM, KTT Anmari Viljamaa
Email: anmari.viljamaa@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ