Fysiikka 2

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee ja hallitsee virtausmekaniikan, olomuotojen fysiikan, lämpöopin ja lämmönsiirtymisen keskeiset käsitteet, sisällöt sekä luonnonlait ja osaa soveltaa niitä matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäisesti tai pienissä ryhmissä tehtävät harjoitustyöt ja laboratoriotyö. Itsenäisesti suoritettava tentti viikolla 51.
Arviointi: 
Numeroarvio
Aikaisemmat opinnot: Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, derivointi, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden, eksponenttiyhtälöiden, juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Opettaja(t): Ville Kotimäki
Email: ville.kotimaki@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 01.09.2019 - 31.12.2019