Gerontologinen hoitotyö

-
3 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija:
– osaa kohdata ja toimia ikääntyneen asiakkaan erilaisissa hoitoympäristöissä
– ymmärtää erilaisten sairauksien merkityksen ikääntyneiden hoitotyössä
– kykenee yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen moniammatillisissa työryhmissä sekä asiakkaan kanssa
– osaa toteuttaa iäkkään lääkehoitoa
– osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida iäkkään hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitotyötä
– ymmärtää kotihoitotyön haasteet ja osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja hänen läheisiään

Sisältö:
– Osaaminen ikääntyneen hoitotyössä, toiminta moniammatillisessa työryhmässä
– Ikääntyneen toimintakyky ja edellytykset (biologinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanheneminen sekä ravitsemukseen liittyvät haasteet hoitotyössä)
– Ikääntyneen mielenterveys (voimavaralähtöisyys ikääntyneen hoitotyössä, ikääntyneiden alkoholin käyttö, ikääntyneiden kaltoinkohtelu)
– Ikääntyneen lääkehoito
– Erilaiset ikääntyneet asiakkaana (asiakkaana muistisairas ikääntynyt, akuutisti sairastunut ikääntynyt)
– Ikääntyneen saattohoito
– Ikääntyneen kotona asumisen tukeminen
– Ikääntyneen hoitaminen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palvelujärjestelmässä sekä erilaisissa
hoitoympäristöissä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Perehtymällä Moodle verkkoympäristössä oleviin tehtäviin ja materiaaleihin (videot, artikkelit), sekä osallistumalla keskustelualueelle ja tekemällä lopputentti verkossa.

Arviointi: 

Numeroarvio 1-5. Opiskelija tekee Moodlessa olevat tehtävät, osallistuu keskustelualueelle ja tekee loppukokeen hyväksytysti määräajassa.

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso soveltuu sairaanhoitajaopiskelijoille
Opettaja(t): Virpi Salo
Email: virpi.salo@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 05.12.2019
TÄYNNÄ