Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito

-
6 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Käsiteltävät asiat:
ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset: gerontologista hoitotyötä ohjaavat säädökset: gerontologinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä: toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi ja tukeminen: ennaltaehkäisevät kotikäynnit: esteettömyys: ikääntyneiden keskeiset terveysongelmat: tapaturmien ehkäisy: ikääntyneen ravitsemustilan arviointi (vajaaravitsemus) ja ravitsemushoito: muistisairaudet, ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmat: ikääntyneiden kehitysvammaisten terveysongelmien erityispiirteet, ikääntyneiden lääkehoito, kliininen farmakologia ja farmasia: gerontologisen hoitotyön eettinen perusta: iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus hoidossa. ikääntyneen potilaan palliatiivinen hoitotyö: geriatria.

Osaaminen:
Gerontologisen hoitotyön keskeisten käsitteiden ja tietoperustan hallinta ja soveltaminen käytännön tilanteisiin. Gerontologista hoitotyötä ohjaavien säädösten hallinta. Ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamisen ja säilyttämisen tukeminen. Ikääntyneen ihmisen hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi ja hoitamiseen liittyvien ammattieettisten periaatteiden ja hyvien käytänteiden soveltaminen eri hoitotilanteisiin. Gerontologisen hoitotyön ja kotisairaanhoidon suunnittelun ja arvioinnin hallinta, joka sisältää myös ikääntyneiden erityisryhmien mm. kehitysvammaisten huomioinnin. Ympäristön esteettömyyden tietoperustaan perehtyminen ja soveltaminen ikääntyneen ihmisen hoitoympäristön suunnitteluun. Ikääntyneen ihmisen turvallisen lääkehoidon erityispiirteet, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan ikääntyneen potilaan oireenmukaisen ja inhimillisen hoitotyön toteuttaminen ja hänen läheistensä tukeminen. Perustellen ja analysoiden tehdyn tiedonhaun hallinta yleisimmistä terveystieteellisistä tietokannoista.

Syntyvän osaamisen luokitus: Edistynyt osaaminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan työsuhteen aikana JA/TAI harjoittelujaksolla. Opintojakso toteutuu vain verkossa eli voit työskennellä missä vaan, myös ulkomailla. Kaikki opintojakson materiaali on SAMK Moodle -oppimisympäristössä.

Opintojakson toteutus:
Työn opinnollistaminen tarkoittaa, että työskentelet opintojen aikana sellaisessa yksikössä, joka kasvattaa osaamistasi oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. (=Suoritat työyksikössäsi opintojakson sisällöt)
Dokumentoit oppimisprosessia opinnollistamisen suunnitelman mukaisesti ja osallistut lopulta osaamisen näyttöön eli tenttiin.
Laadit suunnitelman yhdessä opinnollistamisesta työpaikkasi vastaavan ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa, ja allekirjoitatte yhdessä työyksikkösi edustajan kanssa opinnollistamissopimuksen.

Kriteerit opinnollistamiselle:
1. Työskentelet opinnollistamisen ajankohtana ikääntyvien parissa, kuten vanhainkodissa, palvelutalossa, kotihoidossa, vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa
2. Olet varmistanut työpaikaltasi suostumuksen opinnollistamiseen
3. Olet toisen/kolmannen vuoden opiskelija
4. Osaat opiskella itsenäisesti
5. Olet pyytänyt hakulomakkeen vastuuopettaja Johanna Jaloselta (johanna.jalonen@samk.fi)

Aika ja Paikka:
Opintojakso suoritetaan työsuhteen aikana JA/TAI harjoittelujaksolla
(Jos olet töissä esim. toukokuusta elokuuhun 2019, sinulla on opinnollistamisaikaa 4 kuukautta; jos teet keikkaa ympäri vuoden, sinulla on opinnollistamisaikaa tammikuusta joulukuuhun 2019. Osan tehtävistä voit suorittaa harjoitteluyksikössäsi)
Opintojakso toteutuu vain verkossa eli voit työskennellä missä vaan, myös ulkomailla.
Opintojakson suorittaminen alkaa, kun olet toimittanut opinnollistamislomakkeen allekirjoituksineen sähköpostitse vastuuopettaja Johanna Jaloselle-> saat Moodle3- avaimen

Arviointi: 

Numeroarvio

Opettaja(t): Johanna Jalonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.10.2019
Ajankohta: 09.01.2019 - 31.12.2019