Gerontologinen hoitotyö

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi
• tiedät vanhenemiseen liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
• ymmärrät, mitä hyvän hoitosuhteen luomiseen tarvitaan vanhustyössä
• tiedät yleisimmät geriatriset sairaudet ja tunnet vanhusten sairauksien erityispiirteitä
• tunnistat vanhuksen toimintakyvyn muutoksia ja osaat toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä
• osaat toteuttaa iäkkään lääkehoitoa
• tunnet vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmän
• osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa moniammatillisessa yhteistyössä näyttöön perustuvan toiminnan mukaisesti

Sisältö:
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• gerontologiaa ja geriatriaa
• gerontologisen hoitotyön etiikka
• fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vanhenemismuutokset
• iäkkään terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• geriatriset sairaudet ja vanhusten sairauksien erityispiirteet
• vanhusten lääkehoito
• iäkkään kuntouttava hoito
• vanhusten palvelujärjestelmä

Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät ja suorittamalla verkkotentit hyväksytysti. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä. Opintojakso sisältää geriatrian ja gerontologian tentit sekä lääkelaskutentin.

Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät ovat itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Tavoitteet: Kts. kohta Opintojakson kuvaus
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät ja suorittamalla verkkotentit hyväksytysti. Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, vierailukäyntejä sekä kirjoittamistehtäviä. Opintojakso sisältää geriatrian ja gerontologian tentit sekä lääkelaskutentin.

Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät ovat itsenäistä aiheeseen tutustumista.

Opettaja(t): Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 11.08.2019