Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Green Care -käsitteet, -peruselementit ja toiminta
- Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
- Yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
- Tutustuminen Green Care -toimijoihin
- Green Care -toiminnan suunnittelu
- Green Care -laatumerkit

Osaamistavoitteet: Opiskelija
- ymmärtää mitä Green Care on
- tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
- tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä
- tuntee Green Care toimintaa Suomessa
- saa valmiuksia hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
- osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green Care -toimintaan
- tietää, miten huolehtia Green Caressa käytettävien eläinten hyvinvoinnista
- saa valmiuksia suunnitella Green Care -toimintaa
- tiedostaa Green Care -toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit
- osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
- osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Katriina Pylkkänen
Email: katriina.pylkkanen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ