Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Edeltävä osaaminen:
Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot

Tavoitteet:
Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja miten se liittyy organisaation strategiaan. Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt. Osaat arvioida organisaation henkilöstöjohtamisen prosessien toimivuutta. Osaat kuvata työsuhteen syntymiseen ja päättämiseen liittyvät kysymykset, työnantajan ja työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet sekä työaikaa ja vuosilomaa koskevat perusteet.

Sisältö:
Mitä osa-alueita henkilöstöjohtamisen prosessiin kuuluu (henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen, koulutus, kehittäminen, palkitseminen, mittaaminen ja raportointi)?
Miten henkilöstöjohtaminen on kehittynyt ja mitkä kysymykset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia?
Mitä keskeistä työlainsäädäntöä työntekijän, työnantajan ja henkilöstöjohdosta vastaavan tulee ottaa huomioon omassa asemassaan?

Henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden teorioiden ja käsitteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä ja pienryhmissä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Moodle- tentti. Arviointiin vaikuttavia palautuksia EI voi tehdä määräaikojen umpeuduttua. Voit edetä oppimistehtävissä nopeutetulla aikataululla. Palautukset arvioidaan keskitetysti ja niistä saa palautteen suoritusajan umpeuduttua.

Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Moodlessa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia.

Opiskelumateriaali:
Oppimateriaalina ovat Moodlessa olevat aineistot ja seuraavat kirjat:
Paanetoja, Jaana 2017. Työoikeus tutuksi – käsikirja. Helsinki: Edita.
Viitala, Riitta 2013. Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti henkilöstöjohtamiseen liittyviä ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

-0

Arviointi: 

0-5

Muuta infoa: 

webbikamera/headset

Opettaja(t): Sari Toijonen-Kunnari
Email: Sari.Toijonen-Kunnari@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 04.03.2019 - 28.04.2019
TÄYNNÄ