Henkilöstöjohtamisen työkalut

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, osa-alueet, työkalut ja niiden merkityksen organisaatioiden tuloksellisessa johtamisessa.Hän ymmärtää henkilöstösuunnittelun merkityksen, tuntee pakolliset henkilöstösuunnitelmat ja niiden juridista taustaa. Hän hallitsee nykyaikaiset rekrytointifoorumit, kuten sosiaalisen median ja rekrytointiprosessit ja –menetelmät. Hän osaa tehdä osaamispohjaisen tehtäväkuvauksen, luoda rekrytointi-ilmoituksen, käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa laatia perehdyttämisohjelman ja -lomakkeen. Hän ymmärtää henkilöteitojen käsittelyyn liittyvät perusteet. Hän tuntee henkilöstöasioihin liittyvän sisäisen viestinnän vaatimukset ja merkityksen. Hän ymmärtää tietojärjestelmien hyödyt henkilöstöjohtamisen työkaluna. Hän tietää henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.

Tavoitteet: Henkilöstöhallinnon ja –johtamisen kokonaisjärjestelmä. Henkilöstösuunnittelu, ulkoinen ja sisäinen rekrytointi, sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa. Perehdyttäminen ja henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmät. Pakolliset henkilöstösuunnitelmat.
Hr-viestintä. Henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Webinaarit, itsenäinen työskentely, pari- ja/tai ryhmätyöt

Arviointi: 

”Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit:
Erinomainen (5): Opiskelija osoittaa hyvin kokonaisvaltaista henkilöstöjohtamisen teemojen hallintaa ja ymmärtää sen strategisen merkityksen organisaatiolle. Opiskelija osoittaa erinomaista henkilöstösuunnittelun ymmärrystä osana systemaattista henkilöstöjohtamista. Hän osoittaa erinomaista ymmärrystä rekrytoinnin merkityksestä ja prosesseista osana henkilöstösuunnittelua sekä sisäisesti että ulkoisesti. Opiskelija osaa laatia toimivan rekrytointi-ilmoituksen, hyödyntää sitä eri foorumeilla, myös sosiaalisessa mediassa ja käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa laatia perehdyttämislomakkeen ja tuntee henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Opiskelija osoittaa erinomaista hr-viestinnän merkityksen ymmärrystä työyhteisössä osa osaa viestiä myös haastetilanteissa. Opiskelija tuntee pakolliset henkilöstösuunnitelmat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelijalla on riittävä ymmärrys henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmistä.

Kiitettävä (4): Opiskelija osoittaa kiitettävää henkilöstöjohtamisen teemojen hallintaa ja ymmärtää sen strategisen merkityksen organisaatiolle. Opiskelija osoittaa kiitettävää henkilöstösuunnittelun ymmärrystä osana systemaattista henkilöstöjohtamista. Hän osoittaa kiitettävää ymmärrystä rekrytoinnin merkityksestä ja prosesseista osana henkilöstösuunnittelua sekä sisäisesti että ulkoisesti. Opiskelija osaa laatia toimivan rekrytointi-ilmoituksen, hyödyntää sitä eri foorumeilla, myös sosiaalisessa mediassa ja käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa laatia perehdyttämislomakkeen ja tuntee henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Opiskelija osoittaa kiitettävää hr-viestinnän merkityksen ymmärrystä työyhteisössä. Opiskelija tuntee pakolliset henkilöstösuunnitelmat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelijalla on riittävä ymmärrys henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmistä.

Hyvä (3): Opiskelija osoittaa hyvää henkilöstöjohtamisen teemojen hallintaa ja ymmärtää sen strategisen merkityksen organisaatiolle. Opiskelija osoittaa hyvää henkilöstösuunnittelun ymmärrystä osana systemaattista henkilöstöjohtamista. Hän osoittaa hyvää ymmärrystä rekrytoinnin merkityksestä ja prosesseista osana henkilöstösuunnittelua sekä sisäisesti että ulkoisesti. Opiskelija osaa ohjattuna laatia toimivan rekrytointi-ilmoituksen, hyödyntää sitä eri foorumeilla, myös sosiaalisessa mediassa ja käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa laatia perehdyttämislomakkeen ja tuntee henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteita.
Opiskelija osoittaa hyvää hr-viestinnän merkityksen ymmärrystä työyhteisössä. Opiskelija tuntee pakollisia henkilöstösuunnitelmia ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelijalla on riittävä ymmärrys henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmistä.

Tyydyttävä (2): Opiskelija osoittaa melko suppeaa henkilöstöjohtamisen teemojen hallintaa, strategista ymmärrystä ja henkilöstösuunnittelun ymmärrystä. Hänellä on rajallista ymmärrystä rekrytoinnin merkityksestä ja prosesseista osana henkilöstösuunnittelua. Opiskelija osaa ohjattuna laatia rekrytointi-ilmoituksen ja käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa tuettuna laatia perehdyttämislomakkeen ja tuntee rajoitetusti henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteita.
Opiskelija osoittaa melko suppeaa hr-viestinnän merkityksen ymmärrystä työyhteisössä. Opiskelija tuntee rajoitetusti pakollisia henkilöstösuunnitelmia. Opiskelijalla on suppea ymmärrys henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmistä.

Välttävä (1): Opiskelija osoittaa hyvin suppeaa henkilöstöjohtamisen osaamista. Aihealueen kokonaisuus on edelleen epäselvä. Opiskelija ei osoita vakuuttavaa kykyä soveltaa teoriaa todellisiin tilanteisiin työyhteisössä eikä kommunikoida tehokkaasti. Ryhmätehtävien suunnittelu ja toteutus, mukaan lukien aikataulutus, on ollut vain osittain opiskelijalähtöistä ja vaatinut ryhmän valvontaa monissa perusasioissa. Tehtävien tavoitteet on saavutettu osittain. Ryhmäviestintä suullisessa, kirjallisessa ja digitaalisessa muodossa sisältää selkeitä heikkouksia ja ne ovat rakenteeltaan jäsentymättömiä.”

Aikaisemmat opinnot: Liiketalouden perusosaaminen - johtamisen perusteet
Opettaja(t): Serena Paasivuori
Email: serena.paasivuori@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 20.06.2019
TÄYNNÄ