Hyvinvointia opiskelijan uralle

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tunnistaa hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija saa tietoa ja keinoja edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan niin vapaa-ajalla, opiskelussa kuin työelämässäkin. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemissaan osa-alueissa, joita ovat ravinto, liikunta, lepo, psyykkinen hyvinvointi / stressin hallinta, ajanhallinta, yhteistyötaidot, työhyvinvointi, ergonomia ja digitaaliset taidot.

Opintojakso koostuu useasta eri moduulista, joiden kaikkien laajuus on 1op. Opiskelija valitsee kolme moduulia, jotka suorittaa. Opintojakson laajuudeksi muodostuu näin 3op.

Moduulit ja niiden sisällöt ovat seuraavat:
Hyvinvointi ja työkyky: Mistä koostuu hyvinvointi? Mitä on työkyky? Miten pystyn itse vaikuttamaan omaan hyvinvointiini ja työkykyyni?
Liikunta ja ravinto: Miten liikunta tukee hyvinvointia? Miten ravinnolla voi vaikuttaa hyvinvointiin? Miten voin itse kehittää omia liikkumis- ja ravitsemustottumuksiani?
Ajanhallinta: Mitä ajanhallinta tarkoittaa ja millaisia haasteita siihen liittyy opiskeluarjessa? Miten omaa ajankäyttöä voi hallita paremmin? Miten huolehtia omasta hyvinvoinnista, palautumisesta ja rentoutumisesta opiskeluarjessa?
Vuorovaikutustaidot: Miten persoonallisuus ja sosiaalisuus liittyvät sosiaalisiin taitoihin? Vuorovaikutustaidot rakentuvat sosiaalisista taidoista. Miten voin kehittää omia sosiaalisia taitojani?
Oppimisen taidot: Mitä tiedän oppimisesta ja sen taustoista? Miten minä opin? Mitkä taidot oppimisessani ovat vahvuuksiani ja missä tarvitsen harjaantumista? Kuinka osaan kehittää oppimisen taitojani? Miten hyödynnän työssäni oppimisen taitojani?
Ergonomia: Mitä tarkoittaa ergonomia ja miksi se on tärkeää? Mitä ergonomia tarkoittaa minun opiskelussani tai tulevassa ammatissani? Miten huomioin oman ergonomiani?
Digitaaliset taidot: Digitaaliset taidot ovat yksi kahdeksasta avaintaidosta. Niihin kuuluvat erilaisten digitaalitekniikoiden- ja sovellusten hallinta, sekä kriittinen tiedonhankinta, -tulkinta ja -tuottaminen.
Urasuunnittelu: Työkaluja oman työuran suunnitteluun. CV, työn hakeminen ja työhaastatteluun valmistautuminen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Opettaja(t): Milla Ranta
Email: milla.ranta@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ