Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa nimetä keskeisiä hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista tukea tuottavia sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen toimijoita sekä näiden olennaisimpia lähialoja ja yhteistyötahoja. Opiskelija osaa määritellä keskeisten toimijoiden toteuttamat tuen ja auttamisen muodot hyvinvoinnin järjestämisessä ja tuottamisessa. Opiskelija osaa selittää, millaista tukea ja apua asiakkaalla on mahdollisuus saada erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelija osaa tunnistaa toimijoiden keskinäisen yhteistyön malleja. Hän osaa määritellä toimijoiden ja etuuksien merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, keskeiset sosiaalivakuutusetuudet, työvoimahallinnon palvelut, maistraatin ja oikeusaputoimiston palvelut, yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön malleja sekä yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen merkitys hyvinvointijärjestelmässä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opintoina: Aktiivinen osallistuminen verkossa (Moodle) erilaisiin keskustelu- ja verkkotehtäviin sekä 2 laajempaa arvioitavaa oppimistehtävää. Käsiteltävä teema vaihtuu viikoittain.

Arviointi: 

Numeroarvio

Aikaisemmat opinnot: Edeltäviä opintoja ei edellytetä.
Opettaja(t): Elina Kangasluoma
Email: P. 040-830 2141 Sähköpostiosoite: elina.kangasluoma@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 10.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ