Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet

-
1 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet (1 op) -opintojakso painottuu hyvinvointiyrittäjyyden kokonaiskuvaan ja opintojaksolla etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin: Millaisena hyvinvointiyrittäjyys näyttäytyy tänä päivänä ja mitkä ovat sen yhteistyön haasteet lähitulevaisuudessa? Pohdimme yksin ja yhdessä, millaisia edellytyksiä hyvinvointialan yrittäjäksi ryhtyvältä vaaditaan. Muina sisältöinä ovat hyvinvointialan yritysmuodot sekä hyvinvointiyrityksen perustamiseen liittyvät perusasiat: sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö sekä tarvittavat luvat yrityksen perustamiseen. Opintojaksoon sisältyy yrittäjien ja asiantuntijoiden haastatteluja ja videoklippejä.

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitys hyvinvointialan yrittäjyyden erityispiirteistä ja hyvinvointiyrityksen perustamiseen liittyvistä perusasioista. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan suunnitteluprosessiin ja perustiedot hyvinvointiyrittäjyydestä.

- Opiskelija pystyy muodostamaan kokonaiskäsityksen hyvinvointialan yrittäjyydestä ja yrittäjyyteen liittyvistä erityispiirteistä sekä mahdollisuuksista tuottaa palveluita asiakaslähtöisesti.

- Opiskelija on perehtynyt hyvinvointiyrittäjyyden ja -yrityksen toimintaympäristöön sekä toimintaedellytyksiin.

- Opiskelijalle on muodostunut käsitys, miten voi tukea asiakkaiden hyvinvointia yrittämällä yksin tai verkostoituen muiden toimijoiden kanssa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojakson kohderyhmänä ovat kaikki hyvinvointialan yrityksen perustamista suunnittelevat tai muuten hyvinvointialasta kiinnostuneet. Opintojakso soveltuu erityisen hyvin myös yrittäjille, jotka haluavat tietoa hyvinvointiyrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista yrittäjyyssektorilla. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden hyvinvointialan yrittäjien kanssa.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 19.06.2019
TÄYNNÄ