Informaatiolukutaito

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksoon liittyyOptiman oppimateriaali, johon opiskelijan on tutustuttava ennen tehtävien tekemistä. Keskustelut tehdään jakson alussa tiettyyn päivämäärään mennessä tutorin ohjeiden mukaan. Tiedonhakutehtävät tehdään tutorin antamaan päivämäärään mennessä. Tiedon luotettavuuden arviointi -tehtävät opiskelija voi tehdä omassa aikataulussaan opintojakson päättymispäivään mennessä.

Ennen jakson alkua opiskelija saa tutorilta aloituskirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin jakson suorittamista ja pääsyä Optimaan. Opiskelija voi olla koko opintojakson ajan yhteydessä tutoriin jokoOptiman sähköpostilla tai muulla sähköpostilla. Opintojaksolla voidaan toteuttaa myös tutorin chat-päivystys erikseen ilmoitettuina aikoina. Tutor osallistuu ja ohjaa keskusteluja, seuraa tehtävien valmistumista ja antaa niistä opiskelijalle palautetta, ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan sähköpostin välityksellä.

Tavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia tiedonhankinnan peruskäsitteitä. Jakson jälkeen hän osaa tunnistaa, paikantaa, valita ja arvioida koulutus- ja ammattialaansa kuuluvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä systemaattisia tiedonhakuja. Opiskelija kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja käyttämään tietoa eettisesti oikein opiskellessaan ja myöhemmin työelämässään. Opiskelija tutustuu sosiaaliseen mediaan oppimisympäristönä ja oppii ymmärtämään tiedon sosiaalista jakamista.

Opintojaksolla on kolme tehtäväkokonaisuutta: keskustelut, moniosainen tiedonhakutehtävä ja tiedon luotettavuuden arviointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi opiskelija kirjoittaa opintojaksolta oppimispäiväkirjan ja antaa palautetta opintojakson sisällöstä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty.
Tutorit arvioivat tehtäviä ja antavat palautetta koko jakson ajan. Jokainen tehtäväosio on oltava tutorin hyväksymä ennen kuin opintojakson suoritusmerkintä voidaan antaa.”

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 19.06.2019
TÄYNNÄ