Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen (klassinen)

-
5 OP

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmiin hakeutuvien opiskelijoiden osaamisen lähtötasot ovat nykyään hyvin monenlaiset, ja lähtötaitojen kirjavuus näkyy haasteensa erityisesti teoriaopetuksessa. Kurssi antaa opiskelijalle paremmat valmiudet osallistua ammattikorkeakoulun pakollisten teoriaopintojaksojen opetukseen. Opiskelija voi valita moduuleja itsenäisesti tilannearvionsa mukaisesti tai hänelle voidaan suositella tiettyjen moduulien valitsemista valintakokeen tai lähtötasotestin perusteella. Näin opiskelija voi räätälöidä moduuleista tarvitsemansa kokonaisuuden, joka tarkoituksenmukaisimmin tukee hänen mahdollisuuksiaan pärjätä varsinaisissa teoriaopinnoissa.

Kurssi jakautuu kahteen moduuliin, perustietohin (I) ja syventäviin/soveltaviin tietoihin (II). Kurssi rakentuu Moodlealustan teoriasisällöstä, linkkimateriaalista, opetusvideoista, kuunteluesimerkeistä sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.
Moduuli I (perustiedot): 1. Sävellajit, sävelnimet, oktaavialat, klaavit, diatoniset asteikot (duuri, mollit ln., harm., mel., itäm.), 2. Intervallit (1-8) laatuineen, 3. Kolmisoinnut (käännöksineen), 4. Nelisoinnut (käännöksineen), 5. Sointufunktiot ja harmonia (duurin ja mollin sointuasteet, peruskadenssit, K(6/4), V- ja VII-asteen välidominantti)
Moduuli II (syventävät ja soveltavat tiedot): 1. Sävellajit (modulaatiot), 2. Intervallit (1-10) ja asteikot, 3. Kolmisoinnut ja nelisoinnut, 4. Sointufunktiot ja harmonia (Väidominantit, Modaaliset muunnesoinnut, Napolin seksti, Modulaatiot), 5. Hajasävelet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta, itsenäiseen tahtiin. Kurssisuorituksena ovat hyväksytysti suoritetut kurssitehtävät.

Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Johanna Ruotsalainen
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 29.08.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 20.10.2019
TÄYNNÄ