Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen (klassinen)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmiin hakeutuvien opiskelijoiden osaamisen lähtötasot ovat nykyään hyvin monenlaiset, ja lähtötaitojen kirjavuus näkyy haasteensa erityisesti teoriaopetuksessa. Opintojakso antaa opiskelijalle paremmat valmiudet osallistua ammattikorkeakoulun pakollisten teoriaopintojaksojen opetukseen.

Kesätoteutus suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin osallistuville sekä ammattikorkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat täydentää perustason teoriaosaamistaan.

Tavoitteet: Opintojakso jakautuu kahteen moduuliin, perustietohin (I) ja syventäviin/soveltaviin tietoihin (II). Kurssi rakentuu Moodlealustan teoriasisällöstä, linkkimateriaalista, opetusvideoista, kuunteluesimerkeistä sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Moduuli I (perustiedot): 1. Sävellajit, sävelnimet, oktaavialat, klaavit, diatoniset asteikot (duuri, mollit ln., harm., mel., itäm.); 2. Intervallit (1-8) laatuineen; 3. Kolmisoinnut (käännöksineen); 4. Nelisoinnut (käännöksineen); 5. Sointufunktiot ja harmonia (duurin ja mollin sointuasteet; peruskadenssit; K(6/4); V- ja VII-asteen välidominantti).

Moduuli II (syventävät ja soveltavat tiedot): 1. Sävellajit (modulaatiot); 2. Intervallit (1-10) ja asteikot; 3. Kolmisoinnut ja nelisoinnut; 4. Sointufunktiot ja harmonia (Väidominantit; Modaaliset muunnesoinnut; Napolin seksti; Modulaatiot); 5. Hajasävelet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus toteutetaan kokonaan oppimisympäsristö Moodlessa. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, tekee alustalla olevat kurssitehtävät ja osallistuu yhteistoiminnalisiin tehtäviin sekä keskusteluihin oppimisympäristössä.

Kurssisuorituksena ovat hyväksytysti suoritetut kurssitehtävät.

Arviointi: 

”Hyväksytty/Hylätty. Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia kurssitehtäviä tai kurssitehtävät ovat puuttellisesti tehdyt. Opiskelija ei tunnista eikä osaa nimetä musiikillisia ilmiöitä kuulonvaraisesti eikä nuottikuvan perusteella, eikä hahmota musiikillisia kokonaisuuksia. Opiskelijalla ei ole henkilökohtaista suhdetta analyysiin eikä opiskelija tiedä, miten analyysia voisi hyödyntää omassa opiskelussaan/soitossaan.
Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt kaikki kurssitehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa tunnistaa, nimetä ja soveltaa musiikillisia ilmiöitä sekä kuulonvaraisesti että nuottikuvasta. Analyysissa hahmotetaan sekä laajoja kokonaisuuksia, että yksittäisiä musiikillisia ilmiöitä. Opiskelijalla on henkilökohtainen suhde analyysiin, esimerkiksi oman ohjelmistonsa työstämisen kautta.”

Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Johanna Ruotsalainen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ