Johdatus säveltämiseen – työkaluja musiikkipedagogeille

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson ja siihen sisältyvän digitaalisen oppimateriaalin tavoitteena on antaa tuleville ja nykyisille soitonopettajille sekä muusikoille työkaluja siihen, mitä luovia mahdollisuuksia mm. musiikkioppilaitosten uudistuneet opetussuunnitelmat antavat ja edellyttävät instrumenttiopintojen osalta. Opetussuunnitelmissa ovat voimakkaasti esillä säveltäminen, improvisointi ja vapaa säestys, joista kahta ensin mainittua on mahdollisuus opiskella tässä yhteydessä. Kurssin materiaali painottaa käytännönläheisyyttä ja pedagogista aspektia.

Tavoitteet: Opintojakso on verkkokurssi, jossa koko opiskelumateriaali on Moodle-alustalla. Opiskelija tekee opintojakson tehtävät itsenäisesti kurssialustalla annettujen ohjeiden perusteella ja palauttaa ne kurssialustalla olevaan tehtävien palautuslaatikkoon. Opiskelija saa tehtävistään palautetta kurssin opettajalta / opettajilta. Mikäli yksittäinen tehtävä ei ole suoritettu hyväksytysti, antaa opettaja täydennys- / korjausohjeet.

Kokonaisuus koostuu aloitustehtävästä, kolmesta 1 op:n moduulista sekä yhdestä 2 op. lopputyöstä.

Aloitustehtävässä opiskelija määrittelee alustavasti tavoitteensa lopputyötä varten. Lopputyö voi olla itsenäinen opetuskäyttöön tarkoitettu sävellys tai esim. kokoelma etydejä tai harjoitteita. Kun tavoitteet on määritelty, moduulien tehtäviä voidaan suunnata mahdollisuuksien mukaan siten, että ne tukevat osaltaan lopputyön tekemistä.
Kullakin moduulilla on oma aihepiirinsä, jota käsitellään tehtävien avulla analyysin, improvisaation ja säveltämisen näkökulmista. Analyysitehtävissä tutkitaan musiikkiesimerkkejä kulloinkin tarkasteltavan aihepiirin kannalta. Improvisaatiotehtävissä samoja asioita käsitellään improvisaation kautta, ja sävellystehtävissä työstetään nuotinnettu versio. Tehtävien eri näkökulmat tukevat toisiaan, ja usein on hyväksi työstää asioita rinnakkain eri näkökulmista.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti verkkomateriaalin (kirjallinen ja kuvallinen) perusteella suoritettava opintojakso. Palautetta annetaan tehtävien palauttamisen yhteydessä. Näille asetetaan palautusaikataulut tehtäväkohtaisesti.

Aloitustehtävässä opiskelija määrittelee alustavasti tavoitteensa lopputyötä varten. Lopputyö voi olla itsenäinen opetuskäyttöön tarkoitettu sävellys tai esim. kokoelma etydejä tai harjoitteita. Kun tavoitteet on määritelty, moduulien tehtäviä voidaan suunnata mahdollisuuksien mukaan siten, että ne tukevat osaltaan lopputyön tekemistä.

Kullakin moduulilla on oma aihepiirinsä, jota käsitellään tehtävien avulla analyysin, improvisaation ja säveltämisen näkökulmista. Analyysitehtävissä tutkitaan musiikkiesimerkkejä kulloinkin tarkasteltavan aihepiirin kannalta. Improvisaatiotehtävissä samoja asioita käsitellään improvisaation kautta, ja sävellystehtävissä työstetään nuotinnettu versio. Tehtävien eri näkökulmat tukevat toisiaan, ja usein on hyväksi työstää asioita rinnakkain eri näkökulmista.

Arviointi: 

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Arviointi hyväksytty / hylätty.

Aikaisemmat opinnot: Osallistuminen edellyttää hyvää soitto- ja nuotinlukutaitoa sekä perustietoja musiikin teoriasta. Tärkeintä on oma motivaatio, kiinnostus säveltämiseen ja omien sävellystaitojen kehittämiseen
Opettaja(t): Jouko Tötterström
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ