Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1. tunnistaa ja määrittelee kasvatustieteen ja tutkimuksen peruskäsitteitä ja -ilmiöitä
2. pystyy käsitteellistämään oppimista sekä tunnistaa ja määritellä erilaisia oppimiskäsityksiä sekä osaa käyttää niitä kehittämisen työvälineinä ja soveltaa niitä omalla alallaan ja löytää niistä kehittämisen työvälineitä ja soveltuvuutta omalla alallaan
3. tunnistaa ja määrittelee oman toimintaympäristönsä kasvatuksen filosofisia ja historiallisia taustanäkökulmia
4. vertailee ja selittää ihmisen kasvun ja elämänkaaren merkitystä opetuksessa ja kasvatuksessa
5. osaa selittää koulutusjärjestelmän yhteiskunnallisia tehtäviä ja osaa laajentaa omia yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia opettajana

Tavoitteet: Kehyksenä osaamistavoitteille ovat opettajan työn ydinosaamisalueet, joita ovat arviointiosaaminen, kulttuuriosaaminen, opetus- ja ohjaamisosaaminen, kumppanuusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen.

Opintojakson sisältö:
Mitä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen tutkimuksen peruskäsitteet ja -ilmiöt?
Millaisia oppimiskäsityksiä on ja miten niitä voidaan soveltaa opettajan omassa työssä?
Millaisia oppimiskäsityksiä on, ja miten niillä selitetään oppimista?
Mitä on kasvatus ja oppiminen eri toimintaympäristöissä?
Miten opettajan työ on muuttunut ja millaisia historiallisia käänteitä ja aatesuuntia on aiemmin ollut?
Millaisia näkökulmia kasvatusfilosofia tuo opettajuuteen ja opettajan työhön?
Millaisia näkökulmia kasvatus- ja kehityspsykologia tuo opettajan työhön?
Millaisia näkökulmia kasvatussosiologia tuo opettajuuteen ja opettajan työhön?
Mitä on elämänkulkuajattelu?
Millainen on Suomen koulutusjärjestelmä ja mitkä ovat sen yhteiskunnalliset tehtävät?
Miten käsitys opettajuudesta ja oppimisesta on muuttunut osana yhteiskunnan muuttumista?
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.

Kurssi alkaa aloituswebinaarilla  27.5 klo 15-16.30.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty. Osaamisen arvioinnissa ja itsearvioinnissa käytetään kolmiportaista osaamistasoa: kuvaileva osaaminen, soveltava osaaminen ja integroitunut osaaminen. Osaamista arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Opettaja(t): Jiri Vilppola
Email: jiri.vilppola@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ