Kasvatustiede ja työelämä

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tuntee suomalaisen aikuis- ja ammattikasvatuksen toimintaympäristöjä sekä niiden pedagogisia lähtökohtia (esim. osaamisperustaisuus /-teisuus, henkilökohtaisuus, oppimisen kaikkiallisuus)
2. tunnistaa ihmisen elämänkaaresta nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä kasvun ja kehityksen vaiheita sekä niiden merkitystä kasvatuksessa, koulutuksessa ja urapolun kehityksessä
3. osallistuu oman alansa näkökulmasta ammatillista osaamista (työspesifistä) ja yleistä työelämäosaamista kartoittavaan keskusteluun
4. tunnistaa ammatti-identiteetin kehitysvaiheita ja tukee/ohjaa ammatti-identiteetin rakentumista oman/tulevan työnkuvansa mukaisesti
5. kuvaa moninaisia tapoja hyödyntää työpaikalla tapahtuvaa oppimista keskeisenä osana elinikäisessä ja jatkuvassa oppimisessa
6. tarkastelee ja soveltaa kasvatustieteen ja tutkimuksen peruskäsitteitä ja -ilmiöitä oman/tulevan työnkuvansa mukaisesti
7. osaa toimia uraohjaajana
8. tuntee opettajatuutoritoiminnan ja osaa tukea opiskelijaryhmää
9. osaa toimia opettajayhteisön jäsenenä ja jakaa asiantuntijuuttaan sekä kehittää niitä
10. osaa hyödyntää ja kehittää tutkimus- ja kehittämistoimintaa omassa opetuksessaan

Tavoitteet: Kehyksenä osaamistavoitteille ovat opettajan työn ydinosaamisalueet, joita ovat arviointiosaaminen, kulttuuriosaaminen, opetus- ja ohjaamisosaaminen, kumppanuusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen.

Opintojakson sisältö:
Mitä on aikuis- ja ammattikasvatus ja oppiminen eri toimintaympäristöissä? Miten opettaja huomioi opiskelijan ammatillisen osaamisen omassa opetuksessaan ja ohjauksessaan?
Mitä tulisi ottaa huomioon erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten opettamisessa ja ohjaamisessa?
Millaisia keinoja substanssialan opettajalla on osallistua ammatilliseen työelämän keskusteluun?
Mitä ovat erilaiset identiteetit ja miten ne kehittyvät? Miten ammatti-identiteetin kehittyminen huomioidaan uraohjauksessa?
Miten tuetaan elinikäistä oppimista? Miten työ ja työssä oppiminen tukevat ammatillista identiteettiä?
Miten koulutuspolitiikka vaikuttaa työelämään?
Millaista näkökulmaa kasvatustieteellinen tutkimus antaa opettajan työhön?
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.

Kurssi alkaa aloituswebinaarilla  27.5 klo 15-16.30.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty. Osaamisen arvioinnissa ja itsearvioinnissa käytetään kolmiportaista osaamistasoa: kuvaileva osaaminen, soveltava osaaminen ja integroitunut osaaminen. Osaamista arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Opettaja(t): Jiri Vilppola
Email: jiri.vilppola@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ