Kauran prosessointi ja jalostus kuluttajatuotteiksi

-
5 OP

Ala:  Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kauran ominaispiirteet raaka-aineena, sekä kauran tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet jatkojalostuksen ja tuotekehityksen näkökulmasta.
Opiskelijaa tuntee suomalaisen kauraketjun prosessit ja alan keskeisiä toimijoita.
Opiskelijalla on valmiudet seurata kauran prosessointiin ja kaurapohjaisiin elintarvikkeisiin liittyvää keskustelua, sekä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
Opiskelija tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.

Sisältö:
Elintarvikekauran laatutekijät
Kauran erityispiirteet ja ominaisuudet elintarvikeraaka-aineena
Kauraa käyttävän teollisuuden toimijat
Tuotekehitysprosessi
Suomalainen kauratutkimus ja innovaatiot

Työskentelytavat ja aikataulutus: Webinaarit, itsenäinen opiskelu, yhteistoiminnallinen oppimispiirityöskentely verkossa.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus: Opiskelija tunnistaa kauran ominaisuudet ja erityispiirteet raaka-aineena. Opiskelija tuntee elintarviketeollisuuden kauraprosessien ja tuotekehitystyön osa-alueet ja niiden sovellusmahdollisuuksia. Osaaminen on osoitettu oppimistehtävissä, jotka on palautettu ajallaan ja tehtävänannon mukaisina.
Opettaja(t): Sanna Luoto
Email: sanna.luoto@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 02.09.2019
Ajankohta: 28.10.2019 - 15.12.2019