Kielenhuolto ja kirjoittaminen

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa oikeakielisyyden normien mukaista tekstiä ja rakentaa tekstinsä selkeästi. Hän osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa. Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tekstejä eri kohderyhmille ja eri tilanteissa. Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään kirjoitustaitonsa korkeakouluopiskelun ja alan työelämän vaatimalle tasolle ja helpottaa mm. opinnäytetyön kirjoittamisprosessia.

Oppimateriaalin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista:
– Erilaiset tekstilajit: uutinen, reportaasi, artikkeli, arvostelu ja verkkouutinen.
– Asiatyyli, muotisanat, vieraan kielen vaikutus, ammattitermit.
– Kielenhuollon peruskysymykset: alkukirjain, välimerkit, yhdyssanat, numeroilmaisut ja lyhenteet, pronominien käyttö, rektio ja kongruenssi.
Esimerkit ja tehtävien tekstit on valittu eri aloilta ja työelämästä. Mukana on ajankohtaista aineistoa mm. ammattitermeistä ja kielen kehittymisestä.
Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina Internetin välityksellä. Jakson laajuus on kolme opintopistettä, ja sen suorittamiseen varataan aikaa noin kahdeksan viikkoa. Opinnot jaksottuvat viikoittaisiin teemoihin, joita käsitellään oppimateriaalissa, itsenäisissä harjoituksissa ja palautettavassa viikkotehtävässä. Osa viikkotehtävistä on ryhmätehtäviä, jotka suoritetaanOptiman keskustelualueella verkkokeskusteluina. Tuutor kontrolloi tehtävien suorittamista ja antaa niistä palautetta yksilöllisesti.
Opintomateriaali koostuu opintojakson teoriaosioista sekä lisämateriaalista ja linkeistä. Lisämateriaalin avulla opiskelija voi syventää hankkimiaan tietoja kielenhuollon kustakin aihealueesta. Itsenäisten harjoitusten avulla opiskelija voi kerrata kielenhuoltoseikkoja sekä kirjoittamista. Itsenäisiä harjoitustehtäviä ei tarvitse palauttaa.
Opintojaksossa on sen omien tehtävien lisäksi runsaasti linkkejä muihin kielen- ja tekstinhuollon verkkomateriaaleihin, joiden avulla itselleen ongelmallisia kohtia voi harjoitella myös itsenäisesti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso sopii kaikille kirjoitustaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille,jotka haluavat parantaa työelämässä tai yksityisesti tarvittavaa suomen kielen taitoaan. Se on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä seuraaville kohderyhmille: • ammattiopintojen kautta ammattikorkeakouluun tulleet • aikuisopiskelijat • opinnäytetyötä raportoivat opiskelijat. Opintojakso edellyttää melko hyvää suomen kielen taitoa, joten se ei varsinaisesti sovellu suomi vieraana kielenä –opetusmateriaaliksi.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 11.12.2019
TÄYNNÄ