Kommunicera på svenska

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on jaettu kuuteen teemaan, joissa osallistujat eri teemojen kautta oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa sekä tutustuvat Ruotsin kulttuuriin.Teemoista kolme on kaikille opiskelijoille yhteisiä ja kolme alakohtaisia. Seuraaville koulutuksille löytyy alakohtaisia tehtäviä ja oman alan sanastoa: tradenomi, insinööri (tietotekniikka sekä kemiantekniikka), sosionomi ja sairaanhoitaja. Jos opiskelija ei löydä oman alansa teemaa, hän opiskelee yleisteemaa. Näitä teemoja harjoitellaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä.Opiskelija palauttaa opettajalle säännöllisesti tehtäviä Optimaan ja suullinen vuorovaikutus tapahtuu Optimaan sisältyvän ääni- tai videotallenteen avulla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy hyvin arkisissa työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää puhuttua yleisluonteista ja oman eritysalansa kieltä. Hän pystyy lukemaan yleisiä aiheita koskevia ja oman erityisalansa tekstejä sekä laatimaan ammatillisia kirjallisia viestejä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakso ei sovellu ensimmäiseksi ruotsin kielen opintojaksoksi. Centria-ammattikorkeakoulussa opintojakso hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 11.12.2019