Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

-
5 OP

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Edeltävyysehdot: Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien ominaispiirteet ja osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen tekstin. Opiskelija tuntee asiatyylisen tekstin vaatimukset ja osaa analysoida, yhdistellä ja tiivistää tietoa eri lähteiden pohjalta. Opiskelija osaa laajasti omaan tavoitealaansa liittyvää sanastoa, tietää oman tavoitealansa valintakoevaatimukset ja -materiaalin sekä tuntee niissä esiintyvät kielelliset rakenteet. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö

Opiskelija kehittää kirjallista ilmaisuaan, argumentointitaitojaan ja korkeakouluopinnoissa tarvittavaa sanavarastoaan. Opintojaksolla harjoitellaan korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien kirjoittamista sekä tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä. Opintojaksolla perehdytään vaativampiin suomen kielen rakenteisiin. Opiskelija tutustuu oman tavoitealansa kirjallisiin valintakoevaatimuksiin.

Opettajina ovat Miia Karttunen ja Johanna Marjomäki.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.

Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

numeroarvio 1-5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opettaja(t): Miia Karttunen
Email: miia.karttunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 14.06.2019
Ajankohta: 01.08.2019 - 30.09.2019
TÄYNNÄ