Kulttuurin rahoitus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kansantalouden perusteisiin sekä erityisesti luovan talouden ja kulttuurin rahoituksen nykytilaan. Lisäksi jakson tavoitteena on selvittää ja avata millaisia rahoitusmuotoja kulttuurialan tuotantoihin, projekteihin ja toimintaan on olemassa sekä miten niitä voidaan hyödyntää osana toiminnan kokonaisrahoitusta.

Tavoitteet: Sisältö:
- Joukkorahoitus, sponsorointi ja yritysyhteistyö
- Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen julkinen rahoitus ja yksityinen voittoa tuottamaton rahoitus kulttuurituotannon näkökulmasta
Tavoitteet:
Opiskelija:
- ymmärtää makrotalouden toimintamekanismeja ja osaa tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja
- hallitsee rahoituslähteet ja osaa soveltaa niitä
- tietää rahoitusmekanismit ja osaa soveltaa niitä
- tietää luoviin toimialoihin liittyvät käsitteet ja niiden alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen merkityksen
- tuntee sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja se on suoritettavissa milloin tahansa opintojakson toteutusaikana.

Arviointi: 

”1 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelijalla soveltamiskyky on kuitenkin vakavasti puutteellinen. Opiskelija hallitsee 40–54% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.

2 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan aiheeseen liittyvissä tyypillisissä tilanteissa, mutta osoittaa huomattavaa epävarmuutta muilta osin. Opiskelija hallitsee 55–64% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.

3 tai hyvä: Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa pääosin asianmukaisesti. Opiskelija osoittaa kuitenkin epävarmuutta joidenkin moniulotteisempien näkökohtien hallinnassa. Opiskelija hallitsee 65–74% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.

4 tai hyvä: Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelijan teoreettisen tai taitoperustaiseen aineksen hallintaan liittyvät virheet eivät ole perustavaa laatua. Opiskelija hallitsee 75–89% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.

5 tai kiitettävä: Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa taitoa erittäin hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija hallitsee 90–100% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.

Täydennettävä: Opiskelija ei omaa aiheeseen liittyvää vähimmäistason tietoa. Opiskelija hallitsee 0-39 % opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.”

Opettaja(t): Niila Tamminen
Email: niila.tamminen@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019