Kulttuurin tuottaminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson keskeinen informaatio, oppimateriaali ja tehtävät ovat Optima-verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksolla on myös kirjallisuusluetteloita sekä www-linkkejä, joiden kautta voi hakea lisätietoa käsiteltävistä asioista. Opiskelumateriaalit ovat koko opintojakson ajan kaikkien saatavilla. Opiskelija suorittaa opintojakson osa kerrallaan annetussa aikataulussa siten, että osion tehtävät palautetaan annettuun päivämäärään mennessä. Ensin tutustutaan käsiteltävänä olevan osion oppimateriaaliin ja sen jälkeen tehdään siihen liittyvät tehtävät.

Opintojakson tehtävissä opiskelija perehtyy kulttuurin tuottamisen toimintaympäristöihin ja tulevaisuuden näkymiin, kulttuuriprojektin suunnitteluun, rahoitukseen, markkinointiin sekä lupa- ja sopimusasioihin. Opintojakson tehtävät nivoutuvat opiskelijan projektisuunnitelmaa tukevaksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteet: Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurin tuottamisen keskeisiin osa-alueisiin ja hän osaa suunnitella oman kulttuuriprojektin. Opiskelija tunnistaa kulttuurin erilaisia rooleja ja kykenee hahmottamaan kulttuurin tuottamisen tulevaisuuden näkymiä ja sieltä kumpuavia tarpeita kulttuuripalveluiden tuottamiselle. Opiskelija tuntee erilaisia kulttuurialan projektien rahoituslähteitä ja osaa arvioida näiden hyödyntämismahdollisuuksia omassa projektissaan. Opiskelijalla on valmiudet projektin hallintaan kulttuurialalla ja hän osaa soveltaa näitä taitoja projektin suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja riskien hallinnassa. Opiskelija osaa laatia kulttuurialan projektisuunnitelman. Opiskelija tuntee markkinoinnin perusperiaatteet ja osaa soveltaa näitä kulttuurin tuottamisessa. Opiskelija ymmärtää tapahtumatuotantoon liittyvien lupa- ja sopimusasioiden tarpeellisuuden ja osaa huomioida lupa- ja sopimusasiat omaa projektia suunnitellessaan.

Opintojakso koostuu seitsemästä osiosta:

1. Kulttuurin toimintaympäristöt
2. Työskentely kulttuurituottajana
3. Kulttuurin rahoituskanavat
4. Projektin hallinta
5. Markkinointi
6. Lainsäädäntö, luvat ja sopimukset
7. Riskien hallinta

Opintojakson tehtävissä opiskelija perehtyy kulttuurin tuottamisen toimintaympäristöihin ja tulevaisuuden näkymiin, kulttuuriprojektin suunnitteluun, rahoitukseen, markkinointiin sekä lupa- ja sopimusasioihin. Opintojakson tehtävät nivoutuvat opiskelijan projektisuunnitelmaa tukevaksi kokonaisuudeksi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tehtävien tekemisen myötä osoitettu oppimistavoitteiden riittävän hyvä saavuttaminen. Hyväksytty suoritus edellyttää myös tehtävien tekemistä ajallaan sekä aktiivista osallistumista keskusteluihin tutorin ja muiden opiskelijoiden kanssa opintojakson keskustelualueilla.

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ