Kulttuuripolitiikka

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Mitä kulttuuri ja taide on yhteiskunnallisesta näkökulmasta? Mitä valtio ja kunnat voivat tehdä kulttuurin hyväksi? Miten kulttuuria hallinnoidaan? Miten kulttuurin ja taiteen julkinen tuki jakautuu? Millä perusteilla kulttuuria tuetaan? Mitä on kulttuuripoliittinen vaikuttaminen?

Kulttuuripolitiikka-opintojaksossa perehdytään suomalaisen kulttuuripolitiikan perusteisiin, kulttuuria koskevan päätöksenteon rakenteisiin ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen keinoihin. Opintojakso soveltuu kulttuurialan sekä humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoille että kaikille kulttuuri- ja yhteiskuntapolitiikan ilmiöistä kiinnostuneille.

Tavoitteet: Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää kulttuurihallinnon toimintaperiaatteet
 tuntee toimialan instituutiot ja niitä koskevan lainsäädännön
 kykenee kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen hallinnossa ja
päätöksentekojärjestelmässä
 osaa organisoida kulttuuripoliittista kansalaisvaikuttamista.
Sisältö:
 kulttuurihallinto
 kansainvälinen, kansallinen ja kunnallinen kulttuuri- ja taidepolitiikka.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kulttuuripolitiikan kesäopintojakso opiskellaan verkossa ajasta ja paikasta riippumattomasti 1.6.–31.7.2019. Oppimistehtävät tehdään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyy toisten tekemien tehtävien kommentointia ja vertaisarviointia. Ei webinaareja.

Arviointi: 

”Arviointi: Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Arviointikriteerit
Hyväksytty:
Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja hallitsee 40–100 %:sti opintojakson sisällön ja tavoitteet.
Täydennettävä:
a) Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja hallitsee hallitsee 0-39 % opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.
b) Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia oppimistehtäviä hyväksyttävästi.
c) Opiskelijalla on oppimistehtäviä tekemättä.
Hylätty:
Opiskelija ei ole yhtään oppimistehtävää hyväksyttävästi.

Opettaja(t): Pasi Toivanen, lehtori, FM
Email: pasi.toivanen@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019