Läheisväkivallan ennaltaehkäisy

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskeltavat alueet:
Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
– Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
– Turvataidot ja turvakeskustelu
– Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
– Oma ammatillinen kehittyminen
Tavoitteet:
ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
• tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
• ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
• osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa

Työskentelytavat ja aikataulutus: Tehtävät saa suorittaa omassa tahdissa ja haluamassaan järjestyksessä opintojakson aikana. kaikki tehtävät ovat itsenäisiä. Pakollisia verkkotapaamisia tms. ei ole.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti * tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja tunnistaa oman arvomaailmansa * osaa soveltaa asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja – menetelmiä asiakaslähtöisesti * osaa luoda tavoitteellisen asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen * ymmärtää asiakkaan työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia moninaisia tekijöitä ja osaa arvioida niitä
Opettaja(t): Eija Kuisma
Email: eija.kuisma@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 04.09.2019 - 25.10.2019