Läheisväkivallan ennaltaehkäisy

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

– Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
– Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
– Turvataidot ja turvakeskustelu
– Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
– Oma ammatillinen kehittyminen

Tavoitteet: - ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely Optiman työtilassa ja verkossa.

Arviointi: 

Hyväksytty-Hylätty

Opettaja(t): Eija Kuisma
Email: eija.kuisma@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: hyvi.avoinamk@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 18.06.2019
TÄYNNÄ