Liikunta, ravitsemus ja terveys – Hyvinvoinnin peruskulmakivet

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija:
– tarkastelee ajantasaista tietoa hyödyntäen suomalaisen väestön terveyttä ja pystyy luettelemaan suomalaisten terveyttä uhkaavia riskitekijöitä
– tarkastelee objektiivisesti omaa terveyttään suhteessa olemassa oleviin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin
– täyttää ruokapäiväkirjaa omasta syömisestään ja tulkitsee toteutumaa ravitsemussuosituksia hyödyntäen
– osaa määrittää itselleen ja erityisryhmää edustavalle henkilölle päivittäisen energian tarpeen
– osaa kuvata valitsemansa erityisryhmän ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvät erityiskysymykset
– osaa laatia teoriatietoon pohjautuvan, tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman valitsemalleen kohderyhmälle

Sisältö:
– Suomalaisen väestön terveys ja väestön terveyttä uhkaavat riskitekijät
– Oman terveyden tarkastelu liikunta- ja ravitsemussuositusten viitekehyksessä
– Ruokapäiväkirjan tulkinta suositusten avulla
– Energiatarpeen ja energiankulutuksen määrittäminen
– Erityisryhmien (diabeetikot, raskaana olevat naiset jne.) ravitsemustarpeet ja liikuntasuositukset
– Tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman laatiminen kohderyhmälle

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää sekä itsenäistä että ryhmässä toteutettua työskentelyä verkossa. Opintojakso alkaa 16.9.2019. Opintojaksoon tutustuminen, esittäytyminen ja ensimmäiset kaksi väittely/keskustelu-tehtävää tulee olla tehtynä 30.9.2019 mennessä. Lokakuun aikana tulee tutustua suomalaisiin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin, tarkistaa suositusten osaaminen moodle-tentillä ja toteuttaa oman fyysisen aktiivisuuden ja ravitsemuksen kartoitus sekä tulkinta suhteessa suosituksiin. Lisäksi pohditaan muutosehdotusten realistisuutta ja toteutumista. Marraskuun aikana koostetaan pienryhmätyöskentelynä valitsemallenne erityisryhmälle ravinto- ja liikuntaohjelma, joka tulee palauttaa 5.12.2019 mennessä. Opintojakson arviointi suoritetaan vuoden loppuun mennessä. Huomaa, että arvosanojen siirtyminen ammattikorkeakoulujen välillä voi viedä oman aikansa.
Arviointi: 
Hyväksytty / Hylätty. Opintojakson suorituksia myös vertaisarvioidaan. Hyväksytty: Opiskelija suorittaa kurssin osatehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti Opiskelija palauttaa sovittuna aikana kirjalliset tehtävät, jotka noudattavat niille asetettuja vaatimuksia.
Muuta infoa: Syksyn 2019 aikana testataan kansallista ristiinopiskelupalveluväylää, jota kautta opinto-jakson suoritus-/arvosanatiedot siirtyvät digitaalisesti ja tietoturvallisesti korkeakoulusta toiseen. Pilotissa ovat mukana Savonia-amk, SeAMK, JAMK, SAMK, TAMK, Metropolia tai Karelia-amk.
Aikaisemmat opinnot: Perustiedot liikuntaharjoittelusta eduksi
Opettaja(t): Maria Kasanen
Email: maria.kasanen@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 29.12.2019