Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät opintojaksolla opit hyödyntämään tutkimustietoa, ajattelemaan kriittisesti sekä toteutat työelämälähtöisen tutkimuksen itsenäisesti tai pienessä ryhmässä. Viikoittain käsitellään erilaisia teemoja liittyen tutkimuksen prosessiin ja tutkimustiedon hyödyntämiseen. Viikottaiset teemat tukevat oman tutkimuksesi suunnittelua sekä raportointia.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- tieteen rooli alalla, mm. tutkimusorganisaatiot, tiedon hankinta ja tieteelliset artikkelit
- tutkimuksen prosessi (mm. tutkimusongelman asettelu, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen raportointi)
- tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen peruskäsitteet
- tutkimuksen arviointi (mm. validiteetti, reliabiliteetti, luotettavuus, eettisyys)
- tutkimusviestintä (mm. alan käytänteiden mukainen raportointi, maallikoille suunnattu viestintä tutkimuksesta)

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyäsi
- osaat tutkimuksen peruskäsitteet sekä ymmärrät tutkimuksen prosessin vaiheet ja niiden merkityksen tutkimuksen teossa
- osaat hyödyntää luonnonvara-alan tutkimustietoa ja arvioida tutkimussuunnitelmia ja -tuloksia kriittisesti
- omaat valmiuksia ratkaista tutkimusongelmia, valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta alan käytänteiden mukaisesti sekä käytännönläheisesti
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Heli Wahlroos
Email: heli.wahlroos@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ