Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (MaKoPo) – verkko – opintokokonaisuus 1 – 5 op

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Maahanmuuttajien koulutuspolut ovat usein pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Ammatillisen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajien on tunnistettava polkujen kipukohdat ja kyettävä ohjauksella sujuvoittamaan siirtymiä tutkintokoulutukseen ja työelämään. Koulutus lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa ja opiskelupolun haastavissa tilanteissa.

Tavoitteet: Opintokokonaisuus koostuu viidestä eri moduulista
1)Maahanmuuttajan kotouttamisprosessi ja koulutuspolku.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee kotouttamislain merkityksen maahanmuuttajan yksilöllisen koulutuspolun eri vaiheissa
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Opiskelija tietää alueellisen kotouttamiseen liittyvän koulutustarjonnan mahdollisuudet ja edistää maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen.
2) Kohti ammatillisia opintoja.
Osaamistavoitteet: Moduulin opiskeltuasi tiedät, mitä vaihtoehtoja
maahanmuuttajaopiskelijalla on jatkaa kohti ammatillista koulutusta
3) Suomen kielen kehittyminen ja oppimisvalmiudet kotoutumiskoulutuksen jälkeen.
Osaamistavoitteet: Tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden monenlaisuutta, tukitoimia ja oppimista, antaa osallistujille valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimista vahvistavia tekijöitä, kehittää osallistujien erityispedagogisten menetelmien osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen, kehittää ja uudistaa ohjauksen ja opetuksen erityispedagogisia menetelmiä, oppimisympäristöjä sekä opetusmateriaaleja.
4) Ohjaustaidot monikulttuurisissa kohtaamisissa. Osaamistavoitteet: Tässä osiossa harjoittelet omia ohjaus- ja dialogitaitojasi siten, että keskeiset ohjaustaitosi vahvistuvat ja pystyt edistämään myös oppimisyhteisöissä dialogisuutta. Dialogisuuden kautta eri kulttuuritaustoista tulevien ohjattavien ja oppijoiden kokemus osallisuudesta ja toimijuudesta lisääntyy
5) Kiinnittyminen työelämään. Osaamistavoitteet: Tässä osiossa perehdyt maahanmuuttajaopiskelijan työelämävalmiuksien ja urasuunnittelutaitojen kehittämiseen. Saat myös valmiuksia tukea työelämän edustajia maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisessa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opintokokonaisuus koostuu viidestä opintomoduulista. Moduulit voi suorittaa kaikki tai vain osan niistä. Verkko-oppimisympäristönä on Digma. Tehtävät tarkistetaan moduulin loppupalautteen perusteella.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti omaan tahtiin opiskellen ilman varsinaista ohjausta.. Kurssilla ei ole aktiivisia ohjaajia eikä teknistä tukea. Joissakin tehtävissä on käytössä opiskelijoiden väliset vertaispalautteet ja arvioinnit. Digmassa on yleinen keskustelualue, jossa voit esittää kurssin teemoista / tehtävistä kysymyksiä.

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Muuta infoa: 

Internetin käyttötaidot, intenet-yhteys,

Opettaja(t): lehtori Kosti Nivalainen
Email: kosti.nivalainen@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 -
Ajankohta: 01.06.2019 - 30.10.2019
TÄYNNÄ