Matkailu globaalissa ja pohjoisessa toimintaympäristössä

-
5 OP

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida globaalin toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia matkailutoimialaan ja matkakohteeseen. Opiskelija perehtyy matkailun arktiseen ja pohjoiseen toimintaympäristöön ja osaa arvioida sen tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita vastuullisen matkailun näkökulmasta.

Sisällöt:

Matkailun keskeiset käsitteet
Matkailun globaali toimintaympäristö
Matkailun arktinen ja pohjoinen toimintaympäristö
Vastuullinen matkailu
Matkailun vaikutuksien arviointi

Materiaali:

Edelheim, J. & Ilola, H. (toim.) 2018. Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Rovaniemi: Lapland University Press. Saatavilla osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-952-0.
Fletcher, J. – Fyall, A. – Gilbert, D.& Wanhill, S. 2018. An Introduction to Tourism. Teoksessa J. Fletcher, A. Fyall, D. Gilbert & S. Wanhill (toim.) Tourism: Principles and Practice (6. painos). Harlow: Pearson, 1-19.
UNWTO. 2018. Tourism Highlights 2018. Viitattu 31.5.2019 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876.
Veijola, S. – Ilola, H. & Edelheim, J. 2013. Johdanto matkailun tutkimukseen. Teoksessa S. Veijola (toim.) Matkailututkimuksen lukukirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 16-25.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson suorittamiseen tarvitaan tietokone ja internetyhteys.

Opintojakso toteutetaan virtuaalisena verkkototeutuksena Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja itseohjautuvasti opiskelijan oman aikataulun mukaan. Harjoitustehtävät, osaamistesti sekä kokoava osaamisen näyttö eli soveltava tentti tulee olla suoritettuna 20.10.2019 tai 1.12.2019 mennessä.

Arviointi: 

Arviointikriteerit:

Kiitettävä (5) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet sekä vastuullisen matkailun periaatteet kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa analysoida matkailun vaikutuksia sekä vastuullisen matkailun merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä kattavasti, monipuolisesti ja kriittisesti.

Hyvä (4) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen sekä kykenee soveltamaan niitä pohjoiseen toimintaympäristöön.

Hyvä (3) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä.

Tyydyttävä (2) Opiskelija osaa analysoida yleisimpiä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet pääpiirteissään. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet, mutta ymmärtää vain osin sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä.

Tyydyttävä (1) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen hyvin heikosti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet hyvin suppeasti. Hän tietää vastuullisen matkailun perusperiaatteet, mutta ei ymmärrä sen merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä.

Hylätty (0) Opiskelija ei osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän ei osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteitä eikä tiedä vastuullisen matkailun periaatteita.

Arvioinnin perusteet:
Harjoitustehtävät (hyväksytty/täydennettävä)
Osaamistesti (40 %)
Soveltava tentti (60 %)

Muuta infoa: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso ei edellytä aikaisempia opintoja.
Opettaja(t): Mervi Angeria
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 30.11.2019
TÄYNNÄ