Metsäenergia

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
• hallitsee metsäpolttoaineiden tuotanto- ja käyttömahdollisuudet käyttöpaikoittain ja kokoluokittain,
• tietää metsäbiomassoihin perustuvien energialähteiden hankinta- ja tuotantoketjut,
• osaa laskea metsäenergian eri tuotantoketjujen kannattavuuden,
• tietää metsähakkeen ominaisuudet ja laatuvaatimukset,
• hallitsee hakkeen lämpöarvon määrityksen,
• hallitsee energiapuun mittauksen,
• hallitsee harvesterin, ajokoneen ja hakkurin käyttötuntilaskennan,
• osaa valita tapauskohtaisesti kustannustehokkaimman metsähakkeen tuotantoketjun.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan materiaaliin ja suorittaa vaaditut tehtävät ja verkkotentit.

Arviointi: 

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Opettaja(t): Seppo Kainulainen
Email: seppo.kainulainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 27.08.2019 - 31.12.2019