Mikä Nainen – Mikä Mies?

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Mikä Nainen – Mikä Mies opintojaksolla perehdyt ja syvennät tietoasi naisen ja miehen hoitotyön teemoihin. Opintojaksolla perehdytään naiseuteen ja miehisyyteen terveyttä edistävästä näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa käsitellään keskeiset naistentaudit ja niiden hoito sekä miesten yleisimmät suku-ja virtsatie-elimiin liittyvät sairaudet ja niiden hoito. Opintojaksolla käsitellään myös naisen ja miehen seksuaaliterveyttä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet naisen ja miehen hoitotyöhön.

Kohderyhmä/Osallistujat: sosiaali-ja terveysalalle sekä kaikille naisen ja miehen hoitotyöstä kiinnostuneille

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- naisen ja miehen seksuaali -ja lisääntymisterveys
- terveyden ja seksuaaliterveyden edistäminen
- seksuaalisuuden puheeksiottaminen naisen ja miehen hoitotyössä
- tavallisimmat naistensairaudet, hoito ja ennaltaehkäisy
- tavallisimmat miesten suku- ja virtsatie-elimiin liittyvät sairaudet, hoito ja ennaltaehkäisy
- naisten ja miesten hoitotyönprosessi ja monitoimijuus
- näyttöön perustuvuus naisten ja miesten hoitotyössä

Osaamistavoitteet: Opiskelija
- ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen naisen ja miehen hoitotyössä
- saa tietoa naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä
- osaa ottaa puheeksi ja ohjata naisen ja miehen seksuaaliterveteen liittyviä asioita ja hyödyntää erilaisia puheeksioton malleja
- tunnistaa eri ikäisten naisten ja miesten seksuaaliterveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä
- tietää tavallisimmat naistensairaudet ja miesten suku- ja virtsatie-elinsairaudet, niiden hoidon ja ennaltaehkäisyn
- osaa naisten ja miesten hoitotyönprosessin sekä ymmärtää monitoimijuuden merkityksen hoitotyössä
- osaa arvioida naiseuteen ja miehisyyteen liittyviä pulmia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja kansallisella tasolla sekä osaa tehdä hoitotyössä näyttöön perustuvia ammatillisia ratkaisuja
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Päivi Hoffrén
Email: paivi.hoffren@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ