MIttaamisen ja raportoinnin perusteet

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• suorittaa ohjattuna mittaustehtävän
• laatia ohjattuna tehtävän mukaisen mittauspöytäkirjan
• soveltaa eri menetelmiä mittaustulosten käsittelyyn
• laatia mittaustuloksiaan ja tulosten käsittelyä tukevan graafisen esityksen
• osaa laskea mittaustehtävän mukaiset virhearviot
• laskea mittaustehtävän mukaiset virhearviot
• laatia ohjattuna normien mukaisen raportin hyvää suomen kieltä käyttäen.
• ymmärtää viestintätaitojen merkityksen
• osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
• hyödyntää saamaansa palautetta
• pystyy kehittämään suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan
• osaa antaa ja vastaanottaa arvioiden palautetta
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
• käyttää kirjoitusviestinnässään tekniikan standardien ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä
• raportoi insinöörimäisesti teknisiä mittauksia ja testauksia, joita osaa tarvittaessa havainnollistaa visuaalisesti

Sisältö:
Mittauksia tekniikan alalta. Tuloksen laskentamenetelmiä, lineaarinen regressio, virhearvio. Raporttien laatiminen suoritetuista töistä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkototeutus. Mittaukset suoritetaan omalla ajalla kotioloissa, kotoa löytyvillä ja/tai kaupasta halvalla saatavilla välineillä sekä puhelimen antureita hyödyntäen. Ohjausta ja tukea tarjotaan videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla sekä verkko-ohjauksena.

Arviointi: 

numeroarviointi 0-5

Aikaisemmat opinnot: 

Opettaja(t): Sami Suhonen
Email: sami.suhonen@tuni.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline.tamk@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 08.11.2019
TÄYNNÄ