Mittaamisen ja raportoinnin perusteet

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Mittauksia tekniikan alalta
Tuloksen laskentamenetelmiä mukaanlukien lineaarinen regressio Raporttien laatiminen suoritetuista töistä

Tavoitteet: Opiskelija osaa
• suorittaa ohjattuna mittaustehtävän
• laatia ohjattuna tehtävän mukaisen mittauspöytäkirjan
• soveltaa eri menetelmiä mittaustulosten käsittelyyn
• laatia mittaustuloksiaan ja tulosten käsittelyä tukevan graafisen esityksen
• osaa laskea mittaustehtävän mukaiset virhearviot
• laskea mittaustehtävän mukaiset virhearviot
• laatia ohjattuna normien mukaisen raportin hyvää suomen kieltä käyttäen.
• ymmärtää viestintätaitojen merkityksen
• osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
• hyödyntää saamaansa palautetta
• pystyy kehittämään suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan
• osaa antaa ja vastaanottaa arvioiden palautetta
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
• käyttää kirjoitusviestinnässään tekniikan standardien ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä
• raportoi insinöörimäisesti teknisiä mittauksia ja testauksia, joita osaa tarvittaessa havainnollistaa visuaalisesti
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely videoavusteinen opiskelu, verkko-ohjaus, työpajat verkossa

Arviointi: 

Opintojaksossa on yhdistetty fysikaaliset mittaukset, niihin liittyvien matemaattisten menetelmien ja raportoinnin opetus.
Arviointi suoritetaan mittausten ja niistä tehtävien raporttien perusteella. Arviointiperusteet on esitetty erikseen jaettavassa arviointilomakkeessa. Opintojaksossa ei ole lähiopetusta, vaan kaiki opiskelu tapahtuu kotona ja verkossa. Suoritus muodostuu komesta ohjatusta mittauksesta, niihinliittyvistä laskuista ja raporteista.
Mittaus 1:Arviointi: hyväksytty/täydennettävä.
Mittaus 2: Arvioidaan asteikolla 0 (täydennettävä) – 5
Mittaus 3: Arvioidaan asteikolla 0 (täydennettävä) – 5
Opintojakson arvosana pohjautuu mittausten 2 ja 3 arvosanojen keskiarvoon.

Opettaja(t): Sami Suhonen
Email: sami.suhonen@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 16.06.2019