Monikulttuuristuva työympäristö

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
- Suomi maahanmuuton kohdemaana
- maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen
- kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijät
- kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa
- moninaisuusosaamisen kehittäminen
- monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Vaadittava edeltävä osaaminen/opinnot: alempi korkeakoulututkinto
Opettaja(t): Hilkka Lassila
Email: hilkka.lassila@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ