Monikulttuurisuus

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Työskentelyprosessi koostuu verkkomateriaaliin ja annettuihin linkkeihin perehtymisestä sekä aikataulutetuista tehtävistä, jotka on sijoitettu verkkomateriaalin yhteyteen oppimisprosessin etenemisen kannalta sopivaan kohtaan. Oppiminen etenee ja syvenee oppimistehtävien avulla.

Opintojakso on mahdollista suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaan kahdeksan viikon aikana kuitenkin kalenterissa annettujen päivämäärien rajoissa. Oppimateriaali ja tehtävät ovat käytettävissäsi koko opintojakson ajan.

Opinnot tehdään kokonaan virtuaalisesti. Opiskelija on säännöllisesti yhteydessä Optima- oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja tutoriin.

Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa oman kulttuurin arvot, osaa perustiedot monikulttuurisuudesta sekä osaa toimia kohdatessaan erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä. Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa asennetta ja toimintaa työskennellessään monikulttuuristen ihmisten parissa. Opiskelija ymmärtää, miten eri kulttuurit vaikuttavat ihmiseen ja hänen tapoihinsa toimia. Hän tietää yhteiskunnallisen maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikan sekä siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija muodostaa käsityksen erilaisten maamme vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kulttuurisista erityispiirteistä.

Opintojakson sisältönä ovat monikulttuurisuutta kuvaavat keskeiset käsitteet, maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikka, lainsäädäntö ja erilaiset kulttuurit.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5.

Aikaisemmat opinnot: Monikulttuurisuus opintojakso on tarkoitettu kaikille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille ja monikulttuurisia tietoja työssään tarvitseville.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019
TÄYNNÄ