Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Työskentelyprosessi koostuu verkkomateriaaliin ja annettuihin linkkeihin perehtymisestä sekä aikataulutetuista tehtävistä, jotka on sijoitettu verkkomateriaalin yhteyteen oppimisprosessin etenemisen kannalta sopivaan kohtaan. Oppiminen etenee ja syvenee oppimistehtävien avulla. Opintojakso on mahdollista suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaan kahdeksan viikon aikana kuitenkin kalenterissa annettujen päivämäärien rajoissa. Oppimateriaali ja tehtävät ovat käytettävissäsi koko opintojakson ajan. Opinnot tehdään kokonaan virtuaalisesti. Opiskelija on säännöllisesti yhteydessä Optima- oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja tutoriin.

Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa oman kulttuurin arvot, osaa perustiedot monikulttuurisuudesta sekä osaa toimia kohdatessaan erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä. Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa asennetta ja toimintaa työskennellessään monikulttuuristen ihmisten parissa. Opiskelija ymmärtää, miten eri kulttuurit vaikuttavat ihmiseen ja hänen tapoihinsa toimia. Hän tietää yhteiskunnallisen maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikan sekä siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelijalle muodostuu käsitys erilaisten maamme vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kulttuurisista erityispiirteistä ja tulkin käyttöön liittyvistä vaatimuksista. Opiskelija ottaa huomioon omassa toiminnassaan eri kulttuurien erityispiirteet ja monikulttuuristen asiakkaiden ja potilaiden erilaisten elämäntilanteiden mukanaan tuomat haasteet.

Monikulttuurisuutta kuvaavat keskeiset käsitteet, maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikka, lainsäädäntö, erilaiset kulttuurit, tulkin käyttö asiakastilanteissa, monikulttuurisen asiakas- ja potilastyön teoreettiset lähtökohdat, haasteet ja toimintatavat.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5-

Aikaisemmat opinnot: Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla opintojakso on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää monikulttuurista osaamistaan sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ