Neurologisen fysioterapian syventäminen

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
– Osaat syventää osaamistasi fysioterapeuttisessa arvioinnissa niin, että se tukee neurologisen asiakkaan kuntoutumista oppimisprosessina.
– Osaat ottaa huomioon terapian toteutuksessa ja ohjauksessa keskus- ja ääreishermoston sairauksiin liittyviä erityispiirteitä ja hyödyntää monitieteistä tietoperustaa.
– Osaat soveltaa kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen fysioterapian näyttöön perustuvia keinoja.
– Osaat osoittaa fysioterapian asiantuntemustasi moniammatillisissa työryhmissä osallistuen asiakkaan toimintakyvyn ja terveyttä edistävän elämäntavan tukemiseen.

Sisältö:
– Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn arviointimenetelmiä niin, että ne tukevat asiakkaan tavoiteasettelua ja kykyä arvioida omaa edistymistä kuntoutumisen eri vaiheissa ohjaten terapian suunnittelua?
– Miten rakennat progressiivista ja tehtäväkeskeistä harjoittelua neurologisille asiakkaille ottaen huomioon taidon, tasapainon, voiman ja kestävyyden ja suhteuttamalla harjoittelun asiakkaan henkisiin voimavaroihin?
– Miten ohjaat eri-ikäisiä asiakkaita ja läheisiä hyödyntämään elinympäristön mahdollisuuksia tukemaan harjoittelua terapian ulkopuolella ja edistämään sosiaalista osallistumista?
– Miten teet yhteistyötä moniammatillisesti neurologisiin sairauksiin liittyvissä erityiskysymyksissä?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritat opintojakson verkko-opintoina opintojakson toteutusaikataulun mukaisesti. Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolla syvennetään fysioterapeuttista osaamista keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien vaikutuksista yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn sekä toimintakyvyn arviointimenetelmiin fysioterapian toteutuksen perustana. Opintojakso on jatkoa neurologisen fysioterapian peruskurssille.
Opettaja(t): Elina Päykkönen
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 10.12.2019