Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintokokonaisuuden läpäiseminen edellyttää, että opiskelija tutustuu oppimateriaaliin ja osaa käyttää sitä näkyvästi hyödykseen tehtävissä. Lisäksi opintojaksolla on oheismateriaalina kirjallisuutta, joiden avulla voi halutessaan syventyä aiheisiin vielä tarkemmin.

Opintokokonaisuus suoritetaan kahdentoista viikon aikana. Aluksi opiskelija tutustuu tehtäviin ja oppimateriaaliin. Tämän jälkeen jokainen osallistuja voi tehdä tehtävät omaan tahtiinsa haluamassaan järjestyksessä. Kaikki tehtävät ovat näkyvillä koko opintojakson ajan. Keskustelutehtävissä täytyy muistaa seurata chat-areenaa säännöllisesti ja käydä kommentoimassa vähintään kahden muun opiskelijan aloittamia keskusteluaiheita.

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelijalla on käsitys nuorisokulttuurin merkityksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, mukaan lukien verkkomaailma. Opiskelija tutustuu nuorisokulttuurin eri suuntauksiin ja lajeihin, nuorisokulttuurin osakulttuurina ja nuoren kasvukontekstina. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään.

Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia, nuoruuden käsitteen moninaisuuden, nuoruuden eri tieteenalojen tutkimuskohteena, nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen käytäntöjä ja tutkimustapoja, nuorille suunnatun kulttuurin muotoja, nuorten omia elämäntapoja ja kulttuureja sekä itseilmaisua. Perehdytään myös nuorten elämään verkkomaailmassa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”0-5.
Arvosana muodostuu tehtävien suorittamisesta 50% (tehtäväksiannon mukainen tehtävien suorittaminen) ja aktiivisuudesta keskustelutehtävissä 50% (aktiivinen ja pohtiva ote keskusteluissa).”

Aikaisemmat opinnot: Kohdetyhmänä ovat erityisesti kulttuuri-, kasvatus-, psykologia- ja sosiaalialan opiskelijat ja nuorisoalan työntekijät, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ