Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

– syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
– syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä
– perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin

Sisältö:

– orientointi opintojakson kokonaisuuteen ja sen suoritukseen
– ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
– nuorten hyvinvointi-indikaattorit, päihde- ja mielenterveyssuunnitelmat
järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
– näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
– nuorten psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus
– nuorisopsykiatria
– nuoret lastensuojelun asiakkaana

Ryhmätehtävät verkossa opiskelijoiden valitsemista aiheista.

Opintojakso sisältää:
1 op Järjestötehtävä
1 op Ryhmätehtävä
2 op Moodletentti
1 op Oppimispäiväkirja

Arviointi:

Oppimispäiväkirja arvioidaan numeerisesti (0-5)
Moodletentti arvioidaan numeerisesti (0-5)
Ryhmätyö ja järjestötehtävä arvioidaan vertaisarvioinnilla sekä asteikolla hyväksytty ( H3-taso)/hylätty

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä sekä pienryhmätyöskentelyä verkossa.

Aikaisemmat opinnot: ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Niina Luukkonen ja Jaana Dillström
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 11.08.2019
TÄYNNÄ