Opi ja ratkaise – yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson aikana monialaiset opiskelijatiimit määrittelevät metsäbiotalouteen liittyvän ajankohtaisen haasteen ja kehittävät siihen ratkaisuehdotuksen (tuote, prosessi, palvelu, toimintamalli, tms.) yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kurssin aikana opetellaan monialaista ongelmanratkaisua sekä kehittävää työskentelytapaa, jossa hyödynnetään asiantuntijoita, tutkimustietoa ja erilaisia teknologioita ratkaisun muotoiluun. Opiskelijatiimien ratkaisut jaetaan verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutuksessa hyödynnetään ja tuetaan vuorovaikutteisuutta sekä aika- ja paikkariippumattomuutta edistävien teknologioiden käyttöä.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää monialaisia asiantuntijaverkostoja, luovaa ajattelua ja erilaisia teknologioita ongelmanratkaisuun metsätalouden aihepiireissä. Opiskelija ymmärtää metsäbiotalouden monialaisuuden ja sen merkityksen esim. hyvinvoinnin, matkailun, lainsäädännön, koulutuksen ja aluetalouden näkökulmista. Opiskelija tuntee metsäbiotalouden käsitteistöä ja periaatteita.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Kaija Saramäki
Email: Kaija.Saramaki@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 05.05.2019
Ajankohta: 23.04.2019 - 28.06.2019
TÄYNNÄ