Organisaatioviestintä

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: LT00BH52

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.

Sisältö:
Organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi
Viestinnän osa-alueet
Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Maineenhallinta
Muutos- ja kriisiviestintä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ