Osallistava pedagogiikka

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla (5 op) paneudutaan oppimiskäsityksiin ja niiden merkityksiin pedagogisisille valinnoille sekä opitaan soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti. Lisäksi tarkastellaan arvostavaa kohtaamista, sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia sekä sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa. Esillä ovat myös ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkitys oppimisessa ja muutoksessa. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä. Opintojakson aikana opiskelija voi valintansa mukaan perehtyä erityiskasvatukseen, sosiaalipedagogisiin toimintamuotoihin tai monikulttuuriseen ohjaustyöhön.

Tavoitteet: Sisällön osalta: katso opintojakson kuvaus.

Opiskelija:
• tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
• oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
• tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
• tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
• osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
• hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aloituswebinaari 3.6.2019 klo 17-18.30. Huom. Webinaari tulee saataville myös tallenteena. Lisäksi luvassa on itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä verkossa. Oppimistehtävissä on teoriatietoon perehtymistä, havainnoinnti-, suunnittelu- ja ohjaustehtävä. Viimeisenä tehtävänä on ryhmänohjaus ja sen raportointi (suunnittelu, toteutus, reflektointi ja tästä kaikesta loppuraportti) tai aiemmin tehdyn ryhmänohjauksen reflektointi. Molemmissa lopputehtävävaihtoehdoissa olennaista on osoittaa opintojakson aikainen oppiminen suhteessa ohjausharjoitukseen (mm. yhteys tietoperustaan).

Tervetuloa mukaan!

Arviointi: 

Numeroarviointi: 0-5

Aikaisemmat opinnot: On eduksi, jos sinulla olisi jo jonkin verran ryhmänohjauskokemusta.
Opettaja(t): Erja Anttonen
Email: erja.anttonen@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019