Osallisuus ja marginaalisuus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määritellä osallisuus- ja marginaalisuus –käsitteet. Opiskelija osaa tarkastella osallisuuden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Opiskelija osaa tarkastella osallisuus- ja marginaalisuustematiikkaa erityisesti köyhyyden, addiktioiden, rikollisuuden, asunnottomuuden ja työttömyyden näkökulmista. Opiskelija osaa sijoittaa osallisuus- ja marginaalisuuskysymykset osaksi sosiaalialan työn tehtäväkenttää. Opiskelija osaa tarkastella marginaalisuutta tuottavia ilmiöitä kansallisina ja globaaleina kysymyksinä. Opiskelija osaa pohtia opintojakson teemoista nousevia ammatillisia intressejään.

Opintojakson sisältö: osallisuus, osattomuus, osallistaminen, osallistuminen, asiakasosallisuus, marginaalisuus, integraatio, aktiivinen kansalaisuus, köyhyys, työttömyys, rikollisuus, asunnottomuus, addiktiot.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelija saa 27.5.2019 klo 8 sähköpostiinsa Moodle -oppimisympäristön avaimen. Moodleen on sijoitettu orientointimateriaali, johon opiskelijan tulee tutustua 27.5.2019 päivän aikana. Opintojakson teemasisällöt opiskellaan Moodlessa omatahtisesti. Opiskelija laatii erillisten teemakohtaisten tehtävänantojen mukaisen kirjallisen oppimispäiväkirjan, joka palautetaan Moodleen 4.8.2019 mennessä. Opintojakson opiskeluaineisto on sijoitettu Moodleen.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojaksolla laaditaan oppimispäiväkirja, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Oppimispäiväkirjan arvosanasta muodostuu opintojakson arvosana.

Aikaisemmat opinnot: Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opettaja(t): Asta Niinimäki
Email: asta.niinimaki@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 27.05.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ