Palveluiden markkinointi

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina n. 6-8 viikon aikana. Opintojakso toteutetaan yksin/parin kanssa/pienryhmässä työskennellen aikataulun mukaan. Työtapoina on teoriaan perehtyminen, toimintaympäristön ja palvelutilanteiden analysointi, tehtävien tekeminen (pohdinnat, kirjoittamiset, keskusteluun osallistuminen), itsearviointitestin tekeminen ja palautteen antaminen opintojaksosta.

Opiskelijan on varattava käyttöönsä riittävän tehokas tietokone, josta on mahdollisuus saada internetyhteys. Opiskelijan edellytetään olevan säännöllisesti yhteydessä Optima -oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja suorittavan tehtävänsä määräaikana. Opiskelua tukee yhteydenpito tutoriin ja keskustelu Optima-oppimisympäristössä muiden opintojaksolle osallistuvien kanssa.

Tavoitteet: Opintojaksolla opit ymmärtämään palvelujen merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Opit tarkastelemaan omaa toimintaa palvelujen markkinoinnin näkökulmasta. Harjaannut pohtimaan liikeidean ja kilpailukeinojen roolia yrityksen tai organisaation toiminnassa. Saat käsityksen palvelutuotteesta, palvelun osatekijöistä ja palvelun piirteistä sekä tekstien että harjoitusten avulla. Opit analysoimaan toimintaympäristöä ja palvelukulttuuria sekä tapahtuvia muutoksia.

Opintojaksolla analysoidaan palvelutilanteita, tutustutaan oman toimialan palvelujen markkinoinnin keskeisiin tekijöihin, laaditaan toimialakuvaus ja kokoavana tehtävänä laaditaan yksilöllinen essee. Opintojakson aikana opiskelija voi suorittaa itsearviointitestin (pampulatesti) milloin tahansa ja miten usein tahansa. Pampulatestin tarkoituksena on kerrata opittuja asioita.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”0-5.
Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti.”

Aikaisemmat opinnot: Kohderyhmänä kaikki palvelujen markkinoinnista kiinnostuneet henkilöt.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019
TÄYNNÄ