Palveluiden markkinointi

-
3 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opit ymmärtämään palvelujen merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Opit tarkastelemaan omaa toimintaa palvelujen markkinoinnin näkökulmasta. Harjaannut pohtimaan liikeidean ja kilpailukeinojen roolia yrityksen tai organisaation toiminnassa. Saat käsityksen palvelutuotteesta, palvelun osatekijöistä ja palvelun piirteistä sekä tekstien että harjoitusten avulla. Opit analysoimaan toimintaympäristöä ja palvelukulttuuria sekä tapahtuvia muutoksia.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina n. 6-8 viikon aikana. Opintojakso toteutetaan yksin/parin kanssa/pienryhmässä työskennellen aikataulun mukaan. Työtapoina on teoriaan perehtyminen, toimintaympäristön ja palvelutilanteiden analysointi, tehtävien tekeminen (pohdinnat, kirjoittamiset, keskusteluun osallistuminen), itsearviointitestin tekeminen ja palautteen antaminen opintojaksosta.

Opintojaksolla analysoidaan palvelutilanteita, tutustutaan oman toimialan palvelujen markkinoinnin keskeisiin tekijöihin, laaditaan toimialakuvaus ja kokoavana tehtävänä laaditaan yksilöllinen essee. Opintojakson aikana opiskelija voi suorittaa itsearviointitestin (pampulatesti) milloin tahansa ja miten usein tahansa. Pampulatestin tarkoituksena on kerrata opittuja asioita.

Opiskelijan on varattava käyttöönsä riittävän tehokas tietokone, josta on mahdollisuus saada internetyhteys. Opiskelijan edellytetään olevan säännöllisesti yhteydessä Optima -oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja suorittavan tehtävänsä määräaikana. Opiskelua tukee yhteydenpito tutoriin ja keskustelu Optima-oppimisympäristössä muiden opintojaksolle osallistuvien kanssa.

Opintojakson palaute on pakollinen opintosuoritus. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti. Opintojakso arvioidaan 0-5 -asteikolla.

Kohderyhmänä kaikki palvelujen markkinoinnista kiinnostuneet henkilöt.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Averko
Email: averko@centria.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019
Ajankohta: 30.01.2019 - 10.04.2019
TÄYNNÄ