Palvelumuotoilu YAMK

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.
Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.
Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.
Sisältö:
Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?
Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?
Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kokonaan verkossa suoritettava opintojakso. Opintojakson alussa on kirjatentti, jonka suorittamiseen on aikaa 2 viikkoa. Lähdekirjallisuutta voi lukea jo etukäteen (Tuulaniemi, J (2013): Palvelumuotoilu). Opintojakson suoritusaika 12 vko. Opintojakso etenee kaikkia opiskelijoita koskevan valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaisesti läpi koko syyslukukauden, joten opintojakson suorittamiseen on syytä varata aikaa tasaisesti koko lukukaudelta. Lopullinen arviointi suoritetaan 20.12. 2019 mennessä.
Arviointi: 
Suoritustapa: Opintojaksolla tehdään työelämän tms. tarpeista nouseva kehittämistehtävä, jonka puitteissa toteutetaan kaikki opintojakson oppimistehtävät. Arviointi: Opintojaksolla hyödynnetään sekä opiskelijoiden itsearviointia, vertaisarviointia että opettajan tekemää arviointia. Opintojakso arvioidaan suhteessa edellä määriteltyihin tavoitteisiin.
Opettaja(t): Sanna Haapanen
Email: sanna.haapanen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 08.12.2019