Palveluohjaus

-
4 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista. Edeltävä osaaminen: Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Opintojakson sisältö: palveluohjaus työmenetelmänä, palveluohjaus prosessina, palveluohjaajan rooli, moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa, erilaiset palveluohjausmallit ja tasot, kirjaaminen palveluohjauksessa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti 3.6.-11.8.2019 aikana. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opintojakso ei sisällä kontaktiopetusta. Opiskelija tekee kirjallisten essee-tehtävien lisäksi yhden jakson teemaan sisältyvän tutustumiskäynnin ja haastattelutehtävän opintojakson teemaan liittyen. Opiskelijat saavat sähköpostiinsa Moodle verkkoympäristön avaimen ennen opintojakson alkamista.

Arviointi: 

Numeroarvio

Opettaja(t): Pirjo Takala
Email: Pirjo.Takala@seamk.fi, puh. 040 8302167
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 11.08.2019
TÄYNNÄ